6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER
ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2)
Kanun Numarası : 6136
Kabul Tarihi : 10/7/1953
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :15/7/1953 Sayı :8458
Yayımlandığı Düstur : Tertip :3 Cilt :34 Sayfa :1542
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri çin bakınız
“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Küliyatı”,
Cilt: 1 Sayfa: 393
Bu Kanun ile ilgil olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, “Yönetmelikler Küliyatı” nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Made 1 – (Değişik: 12/6/1979 – 249/2 md.)
Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kulanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan
diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun
hükümlerine tabidir.
Made 2 – (Değişik: 23/6/1981 – 2478/1 md.)
(Değişik: 12/5/198 – 348/1. md.) Mili Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Mili İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyaçları ile Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığınca, kamu kurumlarına ve bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış hakiki şahısların uygun görülen taleplerini
karşılamak için yurt dışından yapılacak alımlar ve 651 sayıl Barut ve Patlayıcı Madelerle Silah ve Teferuatı ve Av
Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla mermilerinin ve
bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kulanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması
yasaktır.
Ancak;(3)
A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;
1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, (Karşılklı olmak
koşuluyla)
——————————
(1) Daha önce “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakında Kanun” şeklinde olan kanun başlığı, 12/6/1979 tarih ve 249 sayıl Kanunun 1 inci
madesiyle bu şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu Kanunda geçen “yivsiz av tüfekleri” ibaresi 1/7/203 tarihli ve 4915 sayıl Kanunun 34 üncü madesi le “yivsiz tüfekler” olarak
değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.
(3) Bu hükmün uygulamasında ek 4 üncü madeye bakınız.2464
2. Memleketimizdeki yabancı elçilk ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan
yararlanmayan kişilerden gerek görüldügü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin,
(Karşılklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile)
B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gitikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da
hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah
ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildiğinin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve
resmi ödenmeksizin)
C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere,
dış temsilcilklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi görevlerde bulunan subaylarla güvenlik
memurlarının,
Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilr.
(Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 2/1/190 – 3684/6 md.)
Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında kayıtlı silahları için yurda girişlerinde izin
şartı aranmaz.
(Altıncı fıkra Mülga : 2/1/190 – 3684/6 md.)
Made 3 – (Değişik: 12/6/1979 – 249/4 md.)
Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerinin yapılması, Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi
Müeseselerinin Kontrolü Hakındaki 3763, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakındaki 591 ve Barut ve Patlayıcı
Madelerle Silah ve Teferuatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakındaki 651 sayıl Kanunların hükümlerine
tabidir.
Made 4 – (Değişik: 12/6/1979 – 249/5 md.)
Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar,
topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kulanılmak üzere özel nitelikteki benzeri
aletlerin yapımı yasaktır.
Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kulanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca
yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kuralara göre izin verilr.
(Değişik fıkralar: 23/6/1981 – 2478/2 md.):
Yalnız sporda kulanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan
veya tababet, sanayi, tarım, spor için kulanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve
benzerlerinin kulanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
Avda veya sporda kulanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci madesine göre ruhsata tabidir.
Made 5 – (Değişik: 12/6/1979 – 249/6 md.)
Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü madenin 1 nci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satılması,
satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.
Bir sanat veya mesleğin icrası için kulanılmasına 4 ncü madeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar.
Made 6 – (Değişik: 2/1/190 – 3684/1 md.)
Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı alınmak şarti le beş
yıl için geçerlidir. Ruhsatların verilş sebeplerinin ortadan kalk-2465
ması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir
daha silah ruhsatı verilmez. (Değişik ikinci fıkra: 23/1/208-5728/153 md.)Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet
Üyeleri, Türkiye Büyük Milet Meclisi Üyeleri, Kuvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreteri, Türkiye Büyük Milet Meclisi Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreter yardımcıları, Türkiye Büyük Milet Meclisi Genel Sekreter yardımcıları ve bu görevlerde bulunmuş olanların
ruhsatlarında süre kaydı aranmaz. Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat
aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerlidir.
Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci madede sayılan yerler dışında geçerlidir.
Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun Hükümlerine göre, durumları silah taşımaya uygun olanlara istekleri
halinde, mevcut silahlarının hepsi çin ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilr.
Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte belirlenir.
Made 7 – (Değişik: 23/6/1981 – 2478/3 md.)
Ateşli silahları ancak;
1. (Değişik: 26/1/1986 – 323/1 md.) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu
görevlerde bulunmuş olanlar,
2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,
3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi
teşebüsleri memur ve mensupları,
4. A) (Değişik: 23/2/200 – 4534/1 md.) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu
olarak Türk Silahlı Kuvetlerinden tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayıl Kanunun
50 nci madesinin (c) bendi, 3269 sayıl Kanunun 16 ncı madesinin üçüncü fıkrası ve 346 sayıl Kanunun 15 inci madesi
uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayıl Kanunun 12 nci madesi
uyarınca başarısız görülenler ile 346 sayıl Kanunun 13 ve 16 ncı madeleri uyarınca ilşikleri kesilenler veya 1402 sayıl
Kanunun 2 nci madesi uyarınca emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman
erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvetlerinden ayrılan subay, astsubay, ve
uzman jandarmalar ve en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle Türk Silahlı
Kuvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar,
B) Disiplin kuruları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında
verilen mankümiyet kararı sonucu memuriyetle ilşiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayıl Kanunun 2 nci madesi
gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,
a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki dare amirliği hizmetlerinden,
b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,
c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,
d) MİT hizmetleri mensuplarından,
e) (Ek: 29/6/206 – 529/1 md.) Çarşı ve mahale bekçilerinden,
Emekli olanlar.
5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valier tarafından verilecek izin vesikasını
alanlar,
Taşıyabilrler veya meksen yada işyerinde bulundurabilrler.
(Değişik: 23/2/200 – 4534/1 md.) 4 numaralı bendin (A) alt bendinden istifade edenler ilgil Kuvet Komutanlıkları
veya Jandarma Genel Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve bu makamlarca verilen belgelere işlenmek şartıyla ateşli silah
taşıyabilrler veya bulundurabilrler. Bu şekilde düzenlenen belgeler, taşıma veya bulundurma izin belgesi yerine geçer.
(Değişik üçüncü fıkra: 29/6/206 – 529/1 md.) Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan
kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü madesine, 230 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakında Kanuna, 256 sayıl Bazı Kamu Görevlierine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık
Bağlanması Hakında Kanuna, 2629 sayıl Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat
Kanunu ve 926 Sayıl Türk Silahlı246
Kuvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakında Kanuna ve 3713 sayıl Terörle Mücadele Kanununa göre
aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü halerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü
faliyet, eğitm, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaler sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep
ve etkileri le hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda
sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya
bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.
(Ek fıkra: 29/6/206 – 529/1 md.) Barışta veya olağanüstü halerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla
yürütülen her türlü faliyet, eğitm, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaler sırasında bu harekat ve
hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması
durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına
veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.
1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahlar hariç olmak üzere mesken veya, iş yerinde
bulundurulmasına izin verilen ateşli silahlar için bulundurma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanunu
hükümlerine göre bir defaya mahsus olmak üzere harç alınır.
Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da geri
alınmasına ilşkin usul ve esaslar Mili Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte
düzenlenir.
(Değişik yedinci fıkra: 23/1/208-5728/154 md.) Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli
suçlar hariç olmak üzere bir yıldan veya bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm
olanlara, afa uğramış olsalar bile ateşli silâh taşıma ve bulundurma izni verilemez.
Made 8 – Lüzum görülen mıntakalarda Vekiler Heyeti karariyle valier tarafından halka silah bulundurma ve
taşıma müsadesi verilebileceği gibi toplu silah aranması da yapılabilr.
Made 9 – Ateşli silah taşımak müsadesini haiz olanlar, bu silahları resmi ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına
satamıyacakları gibi muvakaten de olsa başkalarına veremezler.
Silah bulundurma ve taşıma ruhsatını haiz olan kimsenin bu silahla suç işlemesi veya silahın muhafazasındaki hmal
ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebüs edilmesi halerinde silah vesikası
geriye alınır ve bir daha silah bulundurma ve taşıma izni verilmez.
Made 10 – (Değişik: 23/6/1981 – 2478/4 md.)
Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla
mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılğı Mili Savunma Bakanlığı emrine verilr.
Mili Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır. (1)
(Değişik: 23/2/200 – 4534/2 md.) Birinci fıkra gereğince Mili Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan,
Türk Silahlı Kuvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını,
özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zati silah
edinmelerine izin verilen kişilere bir adet olmak üzere bedel takdiri suretiyle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılğı
ile satmaya Mili Savunma Bakanlığı yetkildir.
(Ek fıkra: 9/1/1985 – 3147/1 md.):
Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler, bu silahlardan, tabanca niteliğinde
olanlarını, takdir olunan bedelerinin yarısı bir bedele ve bir adet olarak satın almada, öncelik hakına sahiptirler.
(Beşinci fıkra Mülga: 2/1/190 – 3684/6 md.)
Made 1 – (Değişik: 23/6/1981 – 2478/5 md.)
Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur.
Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona erdikten
sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılç, meç ve benzeri aletler için izin belgesi aranmaz. _________
(1) 3/6/201 tarihli ve 640 sayıl KHK’nin 40 ıncı madesiyle, bu fıkrada yer alan “Gümrük ve Muhafaza” ibaresi “Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.2467
Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nakline müsadeyi
tazammun edip üste taşımaya cevaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesikalarıyla birlikte satışı serbestir.
Bu Kanunun uygulanmasında hatıra silah deyimi:
a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı Devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri tarafından ya da
hükümet adına kendilerine hediye edilp, hediye edildiği usulüne göre belgelenmiş olan,
b) Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edildiği belgelendirilen,
c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayıl kanunların geçici madeleriyle belirlenen süreler içinde başvurularak vesikaları
alınmış olması koşulu ile;
1. Birinci Türkiye Büyük Milet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden
muayen alameti havi bulunan,
2. İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal etiği belgelendirilen,
3. İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin elerinde
kaldığı veya mirasçılarına intikal etiği tespit olunan,
4. İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılk hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına
intikal etiği tespit edilen,
Ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder.
(Mülga beşinci fıkra: 23/1/208-5728/578 md.)
Antika silah deyimi; eskiden kalma, değerli beli bir özeliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen
ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara
göre tespit olunur.
Made 12 – (Değişik: 23/1/208-5728/15 md.)
Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya
bunların ülkeye sokulmasına aracılk eder veya bunları 29/6/204 tarihli ve 5201 sayıl Harp Araç ve Gereçleri le Silâh,
Mühimmat ve Patlayıcı Made Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar
veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya
yolar veya taşımaya bilerek aracılk eder, satar veya satmaya aracılk ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki
yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılr.
Birinci fıkrada yazıl suçları üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, failer
hakında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Birinci fıkradaki filerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,
verilecek cezalar bir kat artırılr.
Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkil biçimde mermi atabilen tam otomatik veya
dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü
mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazıl cezalar yarı oranında artırılarak
hükmolunur.
Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde birinci,
ikinci ve üçüncü fıkralarda yazıl cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.2468
Made 13 – (Değişik: 23/1/208-5728/156 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya
bulunduranlar hakında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci madesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin
sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî
para cezasına hükmolunur.
Bu Kanunun 12 nci madesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat
sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş
günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir
edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özeliklerinde değişiklik
yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu madenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılr.
Made 14 – (Değişik: 23/1/208-5728/157 md.)
Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü madede yazıl olan bıçak veya başkaca aletler yahut
benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılk eder veya bunları ülkede yapar veya
bir yerden diğer bir yere taşır veya yolar veya taşımaya aracılk ederse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz günden az
olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılr. Suç konusu bıçak ve aletlerin niteliği veya sayı olarak azlığı halinde
verilecek ceza yarısına kadar indirilr.
Birinci fıkradaki eylemleri şlemek amacı ile teşekül kuranlar ile yönetenler veya teşeküle mensup olanlar
tarafından sözü geçen fıkrada yazıl suçlar işlenirse failer hakında beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne
kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Birinci fıkrada yazıl suçları ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, birinci
fıkraya göre verilecek cezalar bir kat artırılr.
Bu made kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde
yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılr.2469
Made 15 – (Değişik: 12/6/1979 – 249/10 md.)
(Değişik birinci fıkra: 23/1/208-5728/158 md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü madede yazıl olan
bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılk edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar
hakında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.
Bu made kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması
halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılr.
Bu Kanunun 4 üncü madesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kulanma
amacı dışında satanlar, satmaya aracılk edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakında birinci fıkradaki; o
bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar
hükmolunur.
(Ek fıkra: 23/1/208-5728/158 md.) Bu Kanunun 4 üncü madesinin üçüncü fıkrasında yazıl olan yivli ve yivsiz
silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kulanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî
para cezası ile cezalandırılr.
Made 16 – (Değişik: 12/6/1979 – 249/1 md.)
Bu Kanunun kapsamına giren suçlarda Kaçakçılğın Men ve Takibine Dair 1918 Sayıl Kanun hükümleri
uygulanmaz.
Ek Made 1 – (Ek:30/6/1970 – 1308/7 md.; Değişik:2/1/190 – 3684/2 md.)
A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve
tutukevleri le her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
B) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitm ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve
kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya
bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantıl olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü
spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta
olan iş yerlerinde,
C) Türkiye Büyük Milet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,
Ateşli silahlar taşınamaz.
Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 üncü madede yazıl
olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanunun 174 üncü madesinde yazıl olanları taşıyan veya
bulunduranlar hakında ilgil kanunlarda beli edilen cezaların iki katı hükmolunur. (1)
(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7 nci madenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen, kişiler ile bu
yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin
güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Milet Meclisi Mumafız Taburu personeli silahlarını
taşıyabilrler.
(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/208-5728/159 md.) (A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya
buralarda silah taşıyan kişiler, fileri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, eli günden az
olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılr. Ayrıca, bu kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilr. Önödeme veya
mahkûmiyet kararındaki adlî para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itbaren beş yılık süre geçmediği takdirde,
bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez. ––––––
(1) 23/1/208 tarihli ve 5728 sayıl Kanunun 159 uncu madesiyle bu fıkrada bulunan “264” ibaresi “174” şeklinde değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.2470
Ek Made 2 – (Ek: 12/6/1979 – 249/13 md. ; Mülga: 23/1/208-5728/578 md.)
Ek Made 3 – (Ek: 12/6/1979 – 249/13 md.; Mülga: 10/10/1980 – 2313/2 md.)
Ek Made 4 – (Ek: 23/6/1981 – 2478/9 md.)
Kara Avcılğı Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak avcılk yapmak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip
olunacak atıcılk yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılar beraberlerinde getirdikleri miktarı yönetmelikte
belirtilen yivli ve yivsiz tüfekler ile nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamı ile mermilerini gümrük makamlarına
beyan etmek ve giriş kapısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla geçici olarak yurda sokabilrler.
Antlaşmalarla yurdumuza görevli olarak gelen yabancılar ile bilmsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen kişiler de
beraberlerinde getirecekleri yivli veya yivsiz tüfekler ve aksamı ile mermilerini İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Mudürlüğünden izin almak ve gümrük makamlarına beyan etmek şartıyla yurda sokabilrler.
Yukarıdaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin verilen silah, silah aksamı ve mermileri lgil kişilerin pasaportuna
kaydolunur. Bu kayıt silah, aksamı ve mermileri için taşıma izin vesikası yerine geçer. Yukarıda belirtilen şartlara uygun
olarak getirilen yivli veya yivsiz tüfekler, nişan tüfek ve tabancaları ve bunlara ait aksam ile sarfedilmeyen mermilerin
ülkemiz terkedilrken yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılması zorunludur. Ek Made 5 – (Ek: 23/6/1981 – 2478/9 md.)
Bu Kanunun 12 ve 13 ncü madelerine aykırı eylemleri; top, havan, roketatar, uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif
makinalı tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahları veya mermilerine ilşkin olduğu takdirde anılan madelere göre
hükmedilecek cezalar bir kat artırılr.
Ek Made 6 – (Ek : 12/5/l98 – 348/2 md.; Değişik: 2/1/190 – 3684/3 md.)
Mili İstihbarat Teşkilatının demirbaş silahları, yedek parça ve mermileri ile Teşkilat mensuplarının yurt içinden
temin edecekleri veya yurt dışına gitiklerinde bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergi, resim ve harçlarını ödemek
suretiyle getirecekler zati silah ve mermilerinin yurda sokulmasına dair usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak
Mili İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanıp Başbakanca onaylanan yönetmelikte belirtilr. Bu yönetmelik Resmi Gazetede
yayımlanmaz.
Ek Made 7 – (Ek: 12/5/198 – 348/2 md.; Değişik: 2/1/190 – 3684/4 md.)
Silah ruhsatı almasında mani hali bulunmayan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilr.
Bulundurma ruhsatı mesken yada iş yerinde bulundurmak üzere iki şekilde verilr. Bulundurma ruhsatlı silahların bir yerden
başka bir yere nakli için mahalinin en büyük Mülki Amirinin vereceği nakil belgesi gereklidir. Bu belge atış poligonlarına
gidiş ve dönüş için de geçerlidir. Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün ve güzergah haricinde silah, mesken veya iş yeri
dışına çıkarılamaz.2470-1
Savunma Sanayi Müsteşarlığı kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermileri thal eder veya bir
kamu kuruluşuna ithal etirir. Bu silahlar, bu Kanuna göre silah taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere satırılr
veya bir kamu kuruluşuna satırılr.
Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum veya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satıştan sağlanacak gelirin dağıtmı,
kulanış biçimi ve bunlarla ilgil diğer hususlar adı geçen İdarenin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarına göre, sırf sporda kulanılan nişan tüfek ve
tabancaları ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığınca izin verilmek ve kontrol edilmek şartıyla adı geçen Genel
Müdürlükçe ithal olunabilr. Bu şekilde ithal olunan silahlar ve mermileri anılan Genel Müdürlüğün demirbaşına kayıt edilr.
Bu silahların satış ve devri yapılamaz.
Ek Made 8 – (Ek: 12/5/198 – 348/2. md.)
(Değişik birinci fıkra : 23/2/200 – 4534/3 md.) Mili Savunma Bakanlığına temin edilen tabanca ve mermiler, Türk
Silahlı Kuvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara; Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen
tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde
istihdam edilen çarşı ve mahale bekçilerine, görevlerinde kulanmak üzere bedeli mukabil zati demirbaş silah olarak satılr.
Satılan silahların; ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar,
onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitm ve görevde kulanılan mermilerin bedeli veya bedelsiz temini ve diğer
hususlar, çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
(Değişik ikinci fıkra: 14/7/204-5217/16 md.) Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde edilen Türk Lirası ve döviz
karşılğı tutarlar, bütçeye gelir kaydedilr.
(Mülga üçüncü fıkra: 14/7/204-5217/31 md.)
Bu silahlar ile ilgil muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır.
Bu silahlar ve mermilerin satın alınması için gelecek yılara tahütlere girişmeye Emniyet Genel Müdürlüğü
yetkildir.
Ek Made 9 – (Ek: 12/5/198 – 348/2. md.)
Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında Emniyet Genel Müdürü, il emniyet müdürü, daire başkanı ve genel müdür
yardımcısı, teftiş kurulu başkanı olarak vazifeli olup da, meslekten çıkarma veya memuriyeten ihraç sebebi dışında, istifa,
kurumlararası nakil veya emeklik sebebiyle ayrılanlar da Ek 8 inci madedeki satış hükümlerinden aynen istifade ederler.
Ek Made 10 – (Ek: 12/5/198 – 348/2. md.)
Standart dışı olanlar hariç, demirbaşa kayıtlı ve halen personele zimmetli tabancalar bu personele satılr.
Standart dışı silahlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
yurt içinde veya yurt dışında serbest piyasada satılr. Bu satışlara ait işlemler 1050 sayıl Muhasebei Umumiye Kanunu ve
286 sayıl Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
(Değişik üçüncü fıkra: 14/7/204-5217/16 md.)Birinci ve ikinci fıkralara göre satışlardan elde edilen gelirler
bütçeye gelir kaydedilr.
Ek Made 1 – (Ek: 2/1/190 – 3684/5 md.)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Atıcılk ve Avcılk Federasyonu ile diğer kamu kuruluşlarının
sahip oldukları atış poligonları dışında, özel şahısların trap-sket, atış2470-2
alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Bu gibi yerlerde kulanılacak silah ve
fişeklere ait hususlar yönetmelikle belirlenir.
Geçici Made 1 – Bu Kanunun şumulüne giren ateşli silahlarla mermilerini müsadesiz elerinde bulunduranlardan
kanunun meriyete girdiği tarihten itbaren altı ay içinde taşıma veya bulundurma için izin vesikası almıyanlar veya izin
vesikasını haiz olanlara devretmiyenler veya kendilerine izin vesikası verilmiyenler bu silah ve mermileri makbuz
mukabilnde zabıta makamlarına teslime mecburdurlar.
2637 sayıl kanun hükümlerine tevfikan izin vesikası verilmiş olup da müdetleri henüz bitmemiş olanlar bu kanunun
meriyete girdiği tarihten itbaren yukarıdaki müdet içinde izin almadıkları veya kendilerine vesika verilmediği takdirde
elerindeki vesikalar hükümsüzdür.
Geçici Made 2 – Her nevi bıçak imal ve satışını mutat meslek ve sanat itihaz etmiş olanlar, elerinde bu kanuna
göre menedilmiş bıçak ve benzerleri bulunduğu takdirde, bunları Hükümetçe tesbit edilecek müdet zarfında bir beyaname
ile mahalin en büyük mülkiye amirine bildirmeye mecburdurlar.
Bunlardan 4 üncü madenin ikinci fıkrasında gösterilen işlerde kulanılmaya elverişli olanlar damgalanarak sahibine
iade olunur ve diğerleri maliyet bedeleri ödenerek teslim alınır.
Yukarki fıkra hükmü mahfuz kalmak üzere elerinde bu kanunla menedilen bıçak ve benzerlerini bulunduranlar bu
kanunun meriyete girdiği tarihten itbaren altı ay içinde mahali zabıta makamlarına teslime mecburdurlar.
Geçici Made 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek ve sanat erbabı tarafından kulanılmakta olup 4 üncü
madede imali zne bağlı olan bıçaklar ilgilerin üç ay içinde müracatı üzerine mahali zabıtaca damgalanır.
Geçici Made 4 – (Ek: 4/7/1956 – 6768/2 md.)
6136 sayıl kanunun geçici 1 inci ve 2 nci madelerinde yazıl izin ve vesikaları zamanında almıyanlarla zabıta
makamlarına teslim etmiyenler ve bu sebeple elerinde vesikasız ateşli silahlarla mermilerini ve mezkür kanuna göre
menedilmiş bıçak ve benzerlerini bulunduranlar bu kanunun neşri tarihinden itbaren 6 ay zarfında mezkür silah ve
mermilerle bıçak ve benzerlerini makbuz mukabilnde zabıta makamlarına teslime veya vesika almıya mecburdurlar.
Geçici Made 5 – (Ek: 4/7/1956 – 6768/2 md.; Değişik: 1/2/1957 – 6910/1 md.)
6136 sayıl kanunun meriyete girdiği tarih ile 6768 sayıl kanunun 6 aylık intikal müdetinin hitamı olan 1/1/1957
tarihi arasında ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ve kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduranlarla taşıyanlar
hakında takibat yapılamaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilmez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar.
Geçici Made 6 – (Ek: 30/6/1970 – 1308/8 md.)
Bu kanunun 1 inci madesiyle 6136 sayıl Kanun hükümleri kapsamına alınan yivli av tüfeklerini elerinde
bulunduranlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itbaren üç ay içinde mahalin en büyük mülkiye amirine teslime
mecburdurlar.
6136 sayıl Kanunun 7 ve 1 inci madeleri hükümlerine göre taşıma veya bulundurma için izin alanların yivli av
tüfekleri taşıma ve bulundurma belgesine bağlanarak sahibine iade olunur. Diğerleri, gerçek karşılkları ödenerek Devletçe
satın alınır.
Geçici Made 7 – (Ek: 12/6/1979 – 249/14 md.)
Bu Kanunun 4 üncü madesi hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kamçı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile
salt saldırı ve savunmada kulanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri aletleri elerinde bulunduranlar bu kanun yürürlüğe
girdiği tarihten itbaren bir ay içinde, mahali zabıta makamlarına teslime zorunludurlar.2471
Geçici Made 8 – (Ek: 2/7/192 – 3831/1 md.)
6136 sayıl Kanun kapsamına giren ruhsata bağlanmamış ateşli silahlar ve mermiler ile 765 sayıl Türk Ceza Kanununda belirtilen dinamit, bomba veya benzeri yakıcı, yıkıcı veya öldürücü alet veya her türlü patlayıcı madeyi
bulunduranlar; bunları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itbaren 30 gün içinde mülki makamlara teslim etikleri
takdirde, haklarında takibat yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendilğinden kanunda sayılan silah ve
aletleri teslim edenler hakında yapılan tahkikatlar düşer.
Birinci fıkraya göre mülki makamlara teslim edilen silah ve patlayıcı madeler ile diğer aletler Devlet malı sayılarak,
ilgil mülki makamlarca bir tutanak karşılğında İçişleri Bakanlığı emrine verilr.
Bu madenin uygulanmasına ilşkin usul ve esaslar bir yönetmelikle tespit edilr.
Geçici Made 9 – (Ek: 29/8/196 – 4178/7 md.)
(.) (1) 42 sayıl Köy Kanununun 74 üncü madesine göre, mülki amirlerce gönülü korucu olarak tespit edilen
kişiler ile halen geçici köy korucusu olarak görev yapanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itbaren 90 (2) gün içinde
elerinde bulundurdukları tabanca, makineli tabanca veya hafif makineli tüfek sınıfından silahları mülki makamlara teslim
etikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz ve isteyenlere yukarıda belirtilen tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak
üzere ve harçsız olarak menşelerine bakılmaksızın valierce taşıma veya bulundurma ruhsatı düzenlenebilr. Bu şekilde
ruhsata bağlanan silahlar, veraset yoluyla intikal dışında devir veya hibe edilemez, satılamaz, gerekli görüldüğünde Bakanlar
Kurulunca toplatılmasına karar verilebilr. Gönülü korucu ve geçici köy koruculuğu görevine son verilenlerin ruhsatları iptal
edilebilr. Ruhsatları iptal edilen veya toplatılmasına karar verilen silahlar, Devlet malı sayılarak mülki makamlarca bir
tutanak karşılğında İçişleri Bakanlığına teslim edilr. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ateşli silahlarla bunlara ait
mermilerin ve Kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşıyan gönülü korucu ve geçici köy korucuları
hakında bu filerden dolayı takibat yapılmaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilemez ve kanuni neticeleri ortadan
kalkar. Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler, bu uygulamaya dair diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilr.
Ek Geçici Made 1 – (Ek: 10/10/1980 – 2313/3 md.)
Yürürlükten kaldırılan ek 3 üncü madeye göre tabanca taşıma yetkisini haiz bulunanların bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itbaren 30 gün içinde yetkil mercilere başvurmaları halinde 6136 sayıl Kanunun 7 nci madesinin 3
numaralı bendi hükümlerine göre kendilerine taşıma veya bulundurma izin belgesi verilebilr.
Taşıma veya bulundurma vesikasına bağlanamayan tabancalar sıkıyönetim komutanlıklarıyla mahali mülki veya
askeri makamlara teslim edilr.
Bu şekilde teslim alınan silahların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tespit olunacak bedeleri Devletçe
sahiplerine ödenir.
Ek Geçici Made 2 – (Ek: 23/6/1981 – 2478/10 md.)
6136 sayıl Kanun kapsamına alınan ve özelikleri İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak
yönetmelikte belirlenecek sporda kulanılan evelce ruhsata tabi olmayan ateşli yivli silahları elerinde bulunduranlar bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itbaren altı ay içinde müracat ederek 7 nci made esaslarına göre ruhsat almaya
mecburdurlar. ——————
(1) Bu madede yer alan “Bakanlar Kurulunun tespit edeceği ilerde” sözcükleri Anayasa Mahkemesinin 6/1/199
tarih ve E.: 196/68, K.: 199/1 sayıl kararı ile iptal edilmiş olup metinden çıkarılmıştır.
(2) “45” gün ibaresi 14/1/198 tarih ve 4321 sayıl Kanun ile “90” gün olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.2472
Ek Geçici Made 3 – (Ek: 16/6/1983 – 2848/2 md.)
6136 sayıl Kanun hükümlerine aykırı biçimde edinildiği halde yetkil mercilerden 23/6/1981 tarihine kadar herhangi
bir şekilde ruhsat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak veya ilgisine göre Kuvet Komutanlıkları ya da Jandarma Genel
Komutanlığı silah defter ve kayıtlarına kaydetirmek suretiyle taşınan veya bulundurulan silahların kayıtlarındaki nitelik ve
numaralarına uygunluğun anlaşılması halinde bu silahların 7 nci made kapsamına giren sahiplerine söz konusu made
esaslarına göre yeniden silah taşıma veya bulundurma izni verilr.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen şekilde silah taşıma veya bulundurma vesikasını haiz olup da 7 nci made kapsamına
girmemeleri nedeniyle kendilerine taşıma veya bulundurma izin vesikası verilmeyenlerin mevcut izin vesikaları iptal
edilmiştir. İzin vesikaları bu suretle iptal edilenler yapılacak tebliğden itbaren üç ay içinde silahlarını teslim etikleri takdirde
haklarında takibat yapılmaz. Bu kişilere ait silah ve mermiler 6136 sayıl Kanunun 10 uncu madesi ve 176 sayıl Kanun
uyarınca işlem yapılmak üzere ilgil makamlarca bir tutanak karşılğında Mili Savunma Bakanlığı emrine verilr.
Made 17 – Bu Kanun 15 Ağustos 1953 tarihinden itbaren meridir.
Made 18 – Bu Kanunu İcra Vekileri Heyeti yürütür.
10/7/1953 TARİHLİ VE 6136 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
I) 2/1/190 tarihli ve 3684 sayıl Kanunun geçici madesi:
Geçici Made 1 – İstiklal Savaşı gazilerinin halen hayata olanlarının yanlarında kalan veya savaşlarda şehit
düşenlerden veya sonradan vefat edenlerden varislerine intikal etmiş bulunan 1923 yıl ve bu yıldan önce imal edilmiş her
türlü ateşli silah, bıçak, kama ve kılçlar için bu Kanunun yayımı tarihinden itbaren bir yıl içinde beyan edilmek suretiyle,
herhangi bir belge aranmaksızın ruhsat verilr. 1923 yılndan sonra imal edildiği Kriminal Polis Laboratuvarlarınca tespit
edilen silahlar müsadere edilr. Ancak, sahipleri hakında herhangi bir kanuni şlem yapılmaz.
Birinci fıkrada bahsedilenlerden bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 6136 sayıl Kanuna muhalefet
suçundan takibata başlanmış olanlar hakında takibatlar durdurulur. Mahkumiyet kararları ile müsadere kararları infaz
edilmez ve infaz edilmiş olanlar dahil kanuni sonuçları ortadan kalkar. Müsadere edilmiş olup da halen muhafaza edilen
takibata esas olan silahları kendilerine iade edilr. Mahkumiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır.2473-2479
6136 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren madeler giriş tarihi
6768 – 1/7/1956
6910 – 16/2/1957
1308 – 8/7/1970
249 – 2/6/1979
2313 – 1/10/1980
2478 – 25/6/1981
2593 – 27/1/1982
2848 1 inci madesi le 2305 sayıl Kanuna eklenen ek geçici 2 nci
made 29/9/1980 tarihinden geçerli olmak üzere 18/6/1983
Diğer hükümleri 18/6/1983
3147 – 18/1/1985
323 – 3/12/1986
348 – 26/5/198
3684 – 7/12/190
3831 – 1/7/192
4178 – 4/9/196
4321 – 4/9/196 tarihinden itbaren uygulanmak
üzere 17/1/198
4534 — 27/2/200
4915 — 1/7/203
5217 Ek Made 8 ve 10 1/1/205
529 Made 1 4/7/2062480
Değiştiren Kanun Yürürlüğe
No. 6136 sayıl Kanunun değişen madeler giriş tarihi
5728 6, 7, 1, 12, 13, 14, 15, Ek Made 1 ve 2 8/2/208
KHK/640 10 12/6/201 tarihinde yapılan
miletvekil seçiminden sonra kurulan ilk
Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte