Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN
TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI,
ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA
DAİR KANUN
Kanun Numarası : 2521
Kabul Tarihi : 11/9/1981
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/9/1981 Sayı : 17459
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 419
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç:
Madde 1 – Kanunun amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamı
dışında kalan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları ve av bıçaklarının yapımı ve satışına ilişkin esasları
belirlemek, bunların taşınması ve bulundurulmasını belgeye bağlamak suretiyle denetimini sağlamaktır.
Kapsam:
Madde 2 – Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancalarını ve
bunların aksamını yapan fabrika, ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar ile av bıçaklarının yapılması,
satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması bu Kanun hükümlerine tabidir.
Tarifler:
Madde 3 – Bu Kanun kapsamına giren;
a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir.
b) Spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan,
uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır.
c) Av bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt
veya testereli bıçaklardır.
Bu Kanun kapsamına giren av tüfek, nişan tüfek ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri, uluslararası
ve ulusal standartlara uygunluğu, Kanunun uygulama şekline ilişkin yönetmelikte belirtilir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Yapım
Fabrika veya imalathane kuruluşuna izin verme:
Madde 4 – Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere
fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, kuruluş izni almak için kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğunun
onaylandığını ve imalatın niteliğini ve kapasitesini belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile
fabrika veya imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliğini belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına
başvurmak zorundadırlar. Fabrika ve imalathane kurulabilmesi için, imalatın 5326
niteliğine göre yıllık asgari kapasiteye ve sorumlu yöneticilerin teknik yeterliliklerine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir.
İçişleri Bakanlığınca, yukarıda belirtilen biçimde ve yönetmelikte öngürülen esaslara uygun olarak yapılacak başvuru
üzerine gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının
güvenlik bakımından uygun olduğunun saptanması koşulu ile kuruluş izni verilir.
Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geçmemek üzere
İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerlidir. Bu süre ancak kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin
İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü koşulu ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere
uzatılabilir.
Faaliyet izni:
Madde 5 – Verilen kuruluş iznine göre kurulan Fabrika veya imalathane için; tesisatın plan ve projesine ve işletme
özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir.
İmalatın standardizasyonu ve denetimi:
Madde 6 – Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin, Türk Standartları Enstitüsünce
kabul edilip Bakanlar Kurulu kararı ile mecburi kılınan av tüfekleri standardına uygun olup olmadığı İçişleri ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken denetlenir.
Kapasitesi ayda 50 adet tüfeği aşan fabrika veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tezgahı
tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya
imalathanelerin kontrol tezgahlarında ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu basınç kontrol tezgahlarında yaptırmak ve
deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadırlar.
Standardın uygulanması, namlu basınç kontrolünün yapılması ve denetime ilişkin diğer hususlar yönetmelikte
belirtilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alım ve Satım İşleri
İmalat ve satışların bildirilmesi:
Madde 7 – Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi ve kuruluşlar, o
ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi
ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda düzenliyecekleri listeleri, ihraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerini
ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa, il merkezlerinde valiliğe vermek zorundadırlar.
Satışta aranacak belgeler:
Madde 8 – Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan (…) mahallin en büyük mülkiye amirinden
alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge
aranmaz.(1)
_________________
(1) Bu fıkrada yer alan “av tezkeresi, yoksa ” ibaresi, 1/7/2003 tarih ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile metinden çıkarılmış; aynı
fıkrada yer alan, “sahipliği” ibaresi ise “satın alma” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.5327
Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile
alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın
alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar.(1)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belge ve Ruhsat İşlemleri
Belgeler
Madde 9 – Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Yivsiz
tüfek ruhsatnamesi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını yivsiz tüfek ruhsatnamesine
kaydettirmek zorundadırlar.
Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye amirinden
yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye
kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak avcılık belgesi yerine kullanılmaz.
Yivsiz tüfek satın alma belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve yivsiz tüfek ruhsatnamelerine tüfeklerin niteliklerinin
işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler ile bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair esas ve
usuller yönetmelikte belirtilir. (2)
Tüfek ve tabancaların el değiştirmesi:
Madde 10 – Yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde
yapılacak iş ve işlemler yönetmelikte belirtilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçlar ve Cezalar
İzinsiz imalata ilişkin cezalar:
Madde 11 – (DeğiĢik: 23/1/2008-5728/375 md.)
4 üncü maddede belirtilen kuruluş iznini veya 5 inci maddede belirtilen faaliyet iznini almadan bu Kanun kapsamına
giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar veya işletenler veya işyerleri ya da
ikametgahlarında söz konusu silâhları imal edenler veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapan veya satanlar
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
İmalat ve satış listeleri ile belgelerinin zamanında verilmemesine ilişkin cezalar:
Madde 12 – (DeğiĢik: 23/1/2008-5728/376 md.)
7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalat ya da
satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan satıcılara, ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi ve diğer belgelere ilişkin cezalar: (3)
Madde 13 – (DeğiĢik: 23/1/2008-5728/377 md.)
Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği
bulunduran kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek
muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya
menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Ruhsatlı yivsiz av tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de elli Türk Lirası idarî
para cezası verilir.
Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülkî
amir yetkilidir.
________________
(1) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu fıkrada yer alan “av tezkeresi” ibaresi, “yivsiz tüfek ruhsatnamesi “;
“sahipliği” ibaresi, “satın alma” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “av tezkereleri” ibaresi, “yivsiz
tüfek ruhsatnameleri”; “av tezkeresi” ibaresi, “yivsiz tüfek ruhsatnamesi”; “av tezkeresine” ibaresi, “yivsiz tüfek ruhsatnamesine”, ikinci
fıkrasında yer alan; “Avcılık dışındaki amaçlarla” ibaresi, “Yivsiz”; “sahipliği belgesi” ibaresi, “ruhsatnamesi”; “av tezkeresi” ibaresi,
“avcılık belgesi”, 3 üncü fıkrasında yer alan; “sahipliği” ibaresi,” satın alma”; “av tezkerelerine” ibaresi, “yivsiz tüfek
ruhsatnamelerine” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu maddenin başlığında yer alan “av tezkeresi” ibaresi, “yivsiz tüfek
ruhsatnamesi”, madde metninde yer alan “av tezkeresi” ibaresi , “yivsiz tüfek ruhsatnamesi” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.5328
ALTINCI BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 – Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası imal eden fabrika ve
imalathaneler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, teknik nitelikler, kapasite ve güvenlik yönünden
uygun şartlara sahip olduklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatmak ve İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak ve
aynı zamanda bu süre içinde 6 ncı madde hükümlerine göre namlu basınç kontrol tezgahlarını kurmak zorundadırlar. Bu
şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri sürenin bitiminde durdurulur.
Geçici Madde 2 – Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde;
a) Av tezkeresi hamilleri yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine işletmek,
b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak,
c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak,
Zorundadırlar.
Bu süre içinde, yukarıda belirtilen işlemleri yapanlardan menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk
aranmaz.
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 60 gün içinde tüm imalatçı ve satıcılar ellerinde
bulundurdukları yivsiz av tüfeklerini, nişan tüfek ve tabancalarını mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
zorundadırlar. Tespit edilen bu tüfek ve tabancalar hakkında 6 ncı madde hükmü uygulanmaz. Ancak bu tespitten sonra
yapılacak imalat ve satışlarda 6 ncı madde hükümleri uygulanır.
Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 16/6/1983 – 2848/3 md.)
Yivsiz av tüfeği sahibi olup da Kanunun geçici 2 nci maddesinde belirtilen süre içinde yivsiz tüfek sahipliği belgesi
almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde menşe ve 6
ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz
tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz.
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması halinde bu
takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkümiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar.
Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere
henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.
Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 29/11/1984 – 3090/1 md.)
Yivsiz av tüfeği sahibi olup da Kanunun geçici 2 nci ve ek geçici 1 inci maddelerinde belirtilen süreler içinde vali
veya kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu
Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten itibaren altı ay içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan
ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında
takibat yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması
halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilme-5329-5330
miş mahkümiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli
sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri
verilir.
Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 5/6/1986 – 3304/1 md.)
Yivsiz av tüfeği sahibi olup, Kanunda verilen süreler içinde vali veya kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği
belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine
işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması halinde bu
takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkümiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar.
Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere
henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Son Hükümler
Kaldırılan hükümler:
Madde 14 – 22 Aralık 1934 tarih ve 2637 sayılı Taşınması Yasak Olmayan Silahların Alım Satımı Hakkında Kanun
ve buna ilişkin Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelik yapılması:
Madde 15 – Bu Kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde
İçişleri Bakanlığının Koordinatörlüğünde, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor
Bakanlıklarınca müştereken çıkarılır.
Yürürlük:
Madde 16 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.5331
2521 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriĢ tarihi
2848 Bu Kanunun 1. md. si ile 2305 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 29/9/1980 ta-
2 nci maddesi rihinden ge-
çerli olmak
üzere 18/6/1983
Diğer hükümleri 18/6/1983
3090 – 6/12/1984
3304 – 19/6/1986
4915 – 11/7/2003
Değiştiren Yürürlüğe
Kanun 2521 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi
5728 11, 12, 13 8/2/2008