Av, Avcı, Avcılık, Atıcılık, Amatör Balıkçılık, Doğa ve Doğa Sporları, Yaban Hayatı Haberleri
Duyurular:
DKMP: Kocaeli Şube Müdürlüğünce Av Tüfekleri Satışı

Kocaeli Şube Müdürlüğünce, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 6/2 Maddesine göre yasaklanan fiillerin konusunu oluşturması nedeni ile aynı Kanunun 20-28 Maddeleri ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 18,22 Maddeleri kapsamında el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51.Maddesine göre Kapalı zarf pazarlık usulü ile satışı yapılacak silahlara ilişkin ihale ilan.1- Şube Müdürlüğümüzce mülkiyeti kamuya geçirilen ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 Sayılı Yasanın  51. maddesi uyarınca Kapalı zarf pazarlık Usulü ile 29.07.2015 tarihinde saat 10:00 de Kocaeli Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

         2-  Şube Müdürlüğümüz ve kolluk kuvvetlerince el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler "yivsiz tüfek satın almasına manisi olmadığına dair kolluk kuvvetlerinden belge getirmek ya da süresi geçmemiş yivsiz tüfek ruhsatının aslı ve fotokopisini" vermek zorundadır. Katılımcılar ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi,satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminatın T.C.Ziraat Bankası Kocaeli Alemdar Şubesindeki Orman ve Su İşleri Kocaeli Döner Sermaye İşletmesi adındaki TR52000100072957374873-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontu vermek.

         3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kocaeli Orman ve Su İşleri, Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir.

         4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli sözleşme anında yatırılacaktır. Ayrıca yükleyicinin ödeyeceği tüfek bedeli üzerinden%18 oranında KDV hesaplanarak alınır.

         5- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %25 oranında geçici teminat alınacaktır. ihale başlama saati olan 10:00 a kadar geçici teminat yatırılmak zorundadır.

         6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonu gerek gördüğünde tüfeklerden herhangi birini, ihaleden çıkarabilir.

         7-İhale Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü toplantı Salonunda yapılacaktır.                8-İhaleye katılmak isteyenler satılacak olan tüfekleri 27.07.2015 tarihinde saat 09:00 ile 16:30 arasında Kocaeli Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğümüzde görebilecekler.

         9- İhale Sonucunda tüfekleri satın almaya hak kazanan şahıslardan ruhsatlarına kayıtlı tüfekleri olmayanlar ilgili kurumlardan tüfek satın alma belgesi getirecekler.

 

TAŞINIR MAL SATIŞ (İHALE) ŞARTNAMESİ 

GENEL ŞARTLAR MADDE 1: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 6/2, 20 ve 28 maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 18,22 maddeleri kapsamında; yasaklanan fiillerin konusunu oluşturması nedeni ile el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen …….. marka ve …….. seri nolu      Otomatik av tüfeği, Kocaeli Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce 29.07.2015 tarihine isabet eden Çarşamba günü saat 10:00’de yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır. MADDE 2: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 51 inci maddesi uyarınca Kapalı zarf pazarlık usulü ile yapılacaktır. MADDE 3: Taşınır malın KDV hariç tahmin edilen bedeli ………. TL (olup, %25 oranındaki geçici teminatı ……… Türk Lirası’dır. MADDE 4: İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için, yivsiz tüfek satın almasına mani olmadığına dair kolluk kuvvetlerinden belge getirmek ya da kendilerine ait yivsiz tüfek ruhsatlarını yanlarında getirmek ve ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Katılımcılar ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminatın T.C.Ziraat Bankası Alemdar Şubesindeki IBAN NO TR 520001 0007 2957374873-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontu vermek zorundadır. MADDE 5: İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve bu kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanunun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. MADDE 6: İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde, ihaleye çıkan tüfeklerden herhangi birini ihaleden çıkarabilir. MADDE 7: İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. ​İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. ​08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76 ıncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödeyerek, taşınır malı teslim almak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir, vukua gelecek hasar ve zararlardan dolayı idareden bir talepte bulunamaz. ​İdare de bu süre içerisinde taşınır malların teslimine ait işlemleri tamamlayarak şartnamede belirtilen süre içinde teslim etmekle yükümlüdür. MADDE 8: Onaylanan ihale kararlarının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde müşteri ihale bedelini yasal orandaki KDV’si ve ……………… (…………….) karar pulu bedeli, …………… (……………) Damga Vergisi ile birlikte peşin olarak yatıracak olup, taşınır

 MADDE 8: Onaylanan ihale kararlarının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde müşteri ihale bedelini yasal orandaki KDV’si ve ……………… (…………….) karar pulu bedeli, …………… (……………) Damga Vergisi ile birlikte peşin olarak yatıracak olup, taşınır malların ise bedelin yatırıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde bulunduğu teslim alacaktır. MADDE 9: Taşınır mal, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise idare bunları müşteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk eden masraflar, varsa idarenin diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı, ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli idarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, fark teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir. MADDE 10: Gerektiğinde ihtilafların hal merci İzmit icra daireleri ve mahkemeleridir. ÖZEL ŞARTLAR 

MADDE 11: “Satışı yapılacak olan av tüfeğini gördüm, bu şartnamedeki hususları okudum, belirtilen şartları aynen kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.” Müşterinin Adı ve Soyadı  : ………………………………………………………………………………. (Tüzel kişilerde unvan ve yetkilinin) Tebligat adresi : ………………………………………………………………………………. Tarih                : ………………………………………………………………………………. İmzası              : ………………………………………………………………………………. 

Not: Bu silahın ihalesine katılan herkes, bu şartnameyi, artırmaya geçmeden önce imzalayarak idareye teslim edecektir.Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Kırıkkale Silah Satış İhalesi
Kırıkkale Silah Satış İhalesi

Haberi Oku